คณิตศาสตร์ ค32101
การแปลงทางเรขาคณิต การหมุน
การหาจุดหมุนทิศทางของการหมุน และขนาดของมุมที่หมุนได้
การหาจุดหมุนทิศทางของการหมุน และขนาดของมุมที่หมุนได้
ตัวอย่าง การพิจารณาภาพที่ได้จากการหมุนหรือไม่
แบบฝึกหัด การหาจุดหมุนของภาพที่กำหนด