คณิตศาสตร์ ค32101
การแปลงทางเรขาคณิต การนำการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้
วิธีพิจารณารูปเรขาคณิตที่เท่ากัน ว่าเป็นผลของการแปลงแบบใด
วิธีพิจารณารูปเรขาคณิตที่เท่ากัน ว่าเป็นผลของการแปลงแบบใด
แบบฝึกหัด รูปเรขาคณิตที่ได้เกิดจากการแปลงแบบใด
แบบฝึกหัด รูปเรขาคณิตที่ได้เกิดจากการแปลงอย่างไร (ต่อ)