คณิตศาสตร์ ค32101
การแปลงทางเรขาคณิต การนำการแปลงทางเรขาคณิตไปใช้
สรุปการแปลงทางเรขาคณิตทั้ง 3 แบบ คือการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน
สรุปการแปลงทางเรขาคณิตทั้ง 3 แบบ คือการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน
แบบฝึกหัด การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต โดยใช้คุณสมบัติการแปลง
แบบฝึกหัด การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต (ต่อ) และการออกแบบสิ่งของ โดยการแปลงรูปเรขาคณิต