วิทยาศาสตร์ ว31101
บรรยากาศ - บรรยากาศของเรา อุณหภูมิของอากาศ
ประเทศไทยแบ่งได้ 3 ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
ประเทศไทยแบ่งได้ 3 ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
อุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดวัน
การทดลองเรื่อง อุณหภูมิของอากาศ และสรุปผลการทดลอง
เกณฑ์อุณหภูมิของประเทศไทย