วิทยาศาสตร์ ว31101
บรรยากาศ - บรรยากาศของเรา ความดันอากาศ
ความดันอากาศขึ้นกับ จำนวนโมเลกุลของอากาศ และอุณหภูมิ
ความดันอากาศขึ้นกับ จำนวนโมเลกุลของอากาศ และอุณหภูมิ
การทดลองเรื่อง ความดันอากาศ
อุปกรณ์วัดความดันอากาศ เรียกว่า บารอมิเตอร์
บารอมิเตอร์แบบปรอท