วิทยาศาสตร์ ว31101
บรรยากาศ - บรรยากาศของเรา ความชื้นของอากาศ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความชื้นของอากาศ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความชื้นของอากาศ
เกรินนำเรื่อง ความชื้นของอากาศ
การทดลองเรื่อง ความชื้นของอากาศ ตอนที่ 1
สรุปผลการทดลองว่า การระเหยของน้ำต้องใช้ความร้อนจากสิ่งต่างๆ จึงทำให้อุณหภูมิลดลง