วิทยาศาสตร์ ว31101
บรรยากาศ - บรรยากาศของเรา ความชื้นของอากาศ
การทดลองเรื่อง ความชื้นของอากาศ ตอนที่ 2
การทดลองเรื่อง ความชื้นของอากาศ ตอนที่ 2
สรุปผลการทดลองว่า การระเหยของน้ำในกล่องน้อยกว่านอกกล่อง
อากาศอิ่มตัวคือ อากาศที่มีความชื้นมากที่สุด
การวัดความชื้นของอากาศมี 2 วิธีคือ ความชื้นสัมบูรณ์ ความชื้นสัมพัทธ์