วิทยาศาสตร์ ว31101
บรรยากาศ - บรรยากาศของเรา ความชื้นของอากาศ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความชื้นของอากาศ
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความชื้นของอากาศ
ในเวลากลางคืนและเช้า มีความชื้นของอากาศสูง เพราะอากาศมีอุณหภูมิต่ำ จึงรับไอน้ำได้น้อย
บรรยากาศมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิต การแบ่งชั้นบรรยากาศ
สมบัติของอากาศ และคำถามท้ายการทดลองเรื่อง ความชื้นของอากาศ