วิทยาศาสตร์ ว31101
บรรยากาศ - บรรยากาศของเรา ความชื้นของอากาศ
ไฮโกรมิเตอร์ - เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์
ไฮโกรมิเตอร์ - เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์
กิจกรรมการวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์
ไซโครมิเตอร์ - วัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ โดยใช้หลักการระเหยน้ำจากกระเปาะเปียก
ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศมีผลต่อการระเหยของน้ำ