คณิตศาสตร์ ค32101
ความเท่ากันทุกประการ รูปสามเหลี่ยมสองรูป ที่มีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน
การตรวจสอบ ความเท่ากันของสามเหลี่ยมสองรูป ด้วยความสัมพันธ์ แบบด้าน-มุม-ด้าน
การตรวจสอบ ความเท่ากันของสามเหลี่ยมสองรูป ด้วยความสัมพันธ์ แบบด้าน-มุม-ด้าน
แบบฝึกหัด การสำรวจ ด้าน-มุม-ด้าน ของสามเหลี่ยม
ตัวอย่าง สมบัติของสามเหลี่ยม ที่สัมพันธ์แบบ ด้าน-มุม-ด้าน (ตย.1)