คณิตศาสตร์ ค32101
ความเท่ากันทุกประการ รูปสามเหลี่ยมสองรูป ที่มีความสัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม
สามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์แบบ ด้าน-มุม-ด้าน จะเท่ากันทุกประการ
สามเหลี่ยมสองรูปที่สัมพันธ์แบบ ด้าน-มุม-ด้าน จะเท่ากันทุกประการ
ตย. การพิสูจน์สามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการ ด้วยความสัมพันธ์ ม.ด.ม. (ตย.1,2)
แบบฝึกหัด การพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมสองรูปเท่ากันทุกประการ ด้วยความสัมพันธ์ ม.ด.ม.