คณิตศาสตร์ ค32101
ความเท่ากันทุกประการ รูปสามเหลี่ยมสองรูป ที่มีความสัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม
สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ ด้วยความสัมพันธ์แบบ ม.ด.ม.
สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ ด้วยความสัมพันธ์แบบ ม.ด.ม.
แบบฝึกหัด การพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ ด้วยความสัมพันธ์ ม.ด.ม. (ข้อ5,6)
แบบฝึกหัด การพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ ด้วยความสัมพันธ์ ม.ด.ม. (ข้อ7,8)