คณิตศาสตร์ ค32101
ความเท่ากันทุกประการ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ตย.โจทย์ปัญหาของเรื่องสามเหลี่ยมหน้าจั่ว (ตย.1,2)
ตย.โจทย์ปัญหาของเรื่องสามเหลี่ยมหน้าจั่ว (ตย.1,2)
แบบฝึกหัดโจทย์ปัญหาเรื่องสามเหลี่ยมหน้าจั่ว (ข้อ 4,5)
แบบฝึกหัดโจทย์ปัญหาเรื่องสามเหลี่ยมหน้าจั่ว (ข้อ 6,7)