คณิตศาสตร์ ค32101
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
สามเหลี่ยมมุมฉาก และความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก
สามเหลี่ยมมุมฉาก และความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉาก
ความสัมพันธ์ของ ความยาวของด้านทั้งสามของ รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
แบบฝึกหัด การหาความยาว ด้านของสามเหลี่ยมมุมฉาก