คณิตศาสตร์ ค32101
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ทบทวน ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ทบทวน ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ตัวอย่าง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (ตย. 1)
ตัวอย่าง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (ตย. 2, 3)
แบบฝึกหัด ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (บฝ. 1, 2)