คณิตศาสตร์ ค32101
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (ข้อ 3)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (ข้อ 3)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (ข้อ 4)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (ข้อ 5)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (ข้อ 6, 7)