คณิตศาสตร์ ค32101
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (1 ข้อ)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (1 ข้อ)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (1 ข้อ)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (1 ข้อ)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (3 ข้อ)