คณิตศาสตร์ ค32101
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เกริ่นนำ บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เกริ่นนำ บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
นิยาม บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส และตัวอย่าง
ตัวอย่าง บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส (2 ข้อ)