คณิตศาสตร์ ค32101
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ทบทวน บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ทบทวน บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
แบบฝึกหัด พิจารณาว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ (ข้อ 2)
แบบฝึกหัด พิจารณาว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ (ข้อ 3)
แบบฝึกหัด การหาความสูง และพื้นที่ ของสามเหลี่ยม (ข้อ 4, 5)