คณิตศาสตร์ ค32101
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส บทกลับทฤษฎีบทพีทาโกรัส
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (โจทย์ข้อ 1)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (โจทย์ข้อ 1)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (โจทย์ข้อ 2)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (โจทย์ข้อ 3)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (โจทย์ข้อ 4)