คณิตศาสตร์ ค32101
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส การแก้ปัญหา โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับ
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (โจทย์ข้อ 6)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (โจทย์ข้อ 6)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (โจทย์ข้อ 7)
โจทย์ปัญหาเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (โจทย์ข้อ 8)