คณิตศาสตร์ ค32101
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวนตรรกยะ
การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน กรณีซ้ำด้วย 0
การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน กรณีซ้ำด้วย 0
การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน กรณีตัวเลขซ้ำไม่ใช่ 0
ตัวอย่าง การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน (ตย.2)
ตัวอย่าง การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน (ตย.3, 4)