คณิตศาสตร์ ค32101
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง จำนวนตรรกยะ
ตัวอย่าง การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน
ตัวอย่าง การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน
ข้อสังเกต การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน และแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด การเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน (บฝ. 2-4)