คณิตศาสตร์ ค32101
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง รากที่สอง
ทบทวน จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง
ทบทวน จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง
นิยาม รากที่สองของจำนวนจริงบวก
ตัวอย่าง การหารากที่สอง (ตย. 1-3)
สรุป การหารากที่สองของจำนวนจริงบวก และแบบฝึกหัด