คณิตศาสตร์ ค32101
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง รากที่สอง
ทบทวน จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง
ทบทวน จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ รากที่สอง
ตัวอย่าง การหารากที่สอง (ตย. 1-4)
ตัวอย่าง การหารากที่สอง (ตย. 5-10)
แบบฝึกหัด การหารากที่สอง (7 ข้อ)