คณิตศาสตร์ ค32101
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง รากที่สอง (ต่อ)
การหารากที่สอง โดยการประมาณ
การหารากที่สอง โดยการประมาณ
แบบฝึกหัด หาค่าประมาณของรากที่สอง เป็นจำนวนเต็ม
การประมาณหารากที่สอง เป็นทศนิยม