คณิตศาสตร์ ค32101
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง รากที่สอง (ต่อ)
การหารากที่สอง โดยการเปิดตาราง
การหารากที่สอง โดยการเปิดตาราง
ตัวอย่าง การหารากที่สอง โดยการเปิดตาราง
การหารากที่สอง โดยใช้เครื่องคำนวณ
โจทย์ปัญหาเรื่อง การหารากที่สอง