คณิตศาสตร์ ค32101
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง รากที่สาม
บทนิยามรากที่สามของจำนวนจริง สัญลักษณ์รากที่สาม
บทนิยามรากที่สามของจำนวนจริง สัญลักษณ์รากที่สาม
ตัวอย่าง การหารากที่สาม (4 ข้อ)
ตัวอย่าง การหารากที่สาม (5 ข้อ)
แบบฝึกหัด การหารากที่สาม (10 ข้อ)