คณิตศาสตร์ ค32101
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง รากที่สาม
วิธีการหารากที่สามของจำนวนจริง โดยวิธีแยกตัวประกอบ
วิธีการหารากที่สามของจำนวนจริง โดยวิธีแยกตัวประกอบ
ตัวอย่าง การหารากที่สามของจำนวนจริง โดยวิธีแยกตัวประกอบ (ตย. 1-4)
แบบฝึกหัด การหารากที่สามของจำนวนจริง โดยวิธีแยกตัวประกอบ (10 ข้อ)
วิธีการหารากที่สามของจำนวนจริง โดยวิธีเปิดตาราง และแบบฝึกหัด