คณิตศาสตร์ ค32101
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับจำนวนจริง รากที่สาม
ตัวอย่าง การหาค่ารากที่สาม (ตย. 1,2)
ตัวอย่าง การหาค่ารากที่สาม (ตย. 1,2)
ตัวอย่าง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร (การหาค่ารากที่สาม)
แบบฝึกหัด การหาค่ารากที่สาม (6 ข้อ) และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตร