คณิตศาสตร์ ค32101
การประยุกต์ของ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ทบทวน สมบัติการเท่ากัน (สมมาตร, การถ่ายทอด, การบวก, การคูณ)
ทบทวน สมบัติการเท่ากัน (สมมาตร, การถ่ายทอด, การบวก, การคูณ)
ตัวอย่าง การแก้สมการที่มีตัวแปรหลายแห่ง (ตย. 4)
ตัวอย่าง การแก้สมการที่มีตัวแปรหลายแห่ง (ตย. 5)
วิธีการแก้สมการที่มีตัวแปรหลายแห่ง และแบบฝึกหัด (2 ข้อ)