คณิตศาสตร์ ค32101
การประยุกต์ของ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ตัวอย่าง การแก้สมการ ที่ตัวแปรเป็นทศนิยม (ข้อ 5)
ตัวอย่าง การแก้สมการ ที่ตัวแปรเป็นทศนิยม (ข้อ 5)
ตัวอย่าง การแก้สมการ ที่ใช้สมบัติการแจกแจง (ข้อ 6, 8)
ตัวอย่าง การแก้สมการ ที่ใช้สมบัติการแจกแจง (ข้อ 10)
ตัวอย่าง การแก้สมการ ที่ตัวแปรเป็นเศษส่วน (2 ข้อ)