คณิตศาสตร์ ค32101
การประยุกต์ของ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ตัวอย่าง การแก้สมการ ที่ตัวแปรเป็นเศษส่วน (ข้อ 15 วิธี 1 โดยรวมตัวแปร)
ตัวอย่าง การแก้สมการ ที่ตัวแปรเป็นเศษส่วน (ข้อ 15 วิธี 1 โดยรวมตัวแปร)
ตัวอย่าง การแก้สมการ ที่ตัวแปรเป็นเศษส่วน (ข้อ 15 วิธี 2 โดยใช้ ค.ร.น.)
ตัวอย่าง การแก้สมการ ที่ตัวแปรเป็นเศษส่วน (ข้อ 17 วิธี 2 โดยใช้ ค.ร.น)
ตัวอย่าง การแก้สมการ ที่ตัวแปรเป็นเศษส่วน (ข้อ 19 วิธี 2 โดยใช้ ค.ร.น)