คณิตศาสตร์ ค32101
การประยุกต์ของ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ตัวอย่าง การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ตย.1)
ตัวอย่าง การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ตย.1)
ตัวอย่าง การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ตย.2)
ตัวอย่าง การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ตย.3)
แบบฝึกหัด การเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 1-4)
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-