คณิตศาสตร์ ค32101
การประยุกต์ของ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ตัวอย่าง การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ตย. 1,2)
ตัวอย่าง การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ตย. 1,2)
ตัวอย่าง การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ตย. 3)
ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
แบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว