คณิตศาสตร์ ค32101
การประยุกต์ของ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และแบบฝึกหัด (ข้อ 5)
ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และแบบฝึกหัด (ข้อ 5)
แบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 7)
แบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 8)
แบบฝึกหัด การแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ข้อ 9, 10)