คณิตศาสตร์ ค32101
การประยุกต์ของ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ทบทวนเรื่อง ระยะทาง และอัตราเร็ว
ทบทวนเรื่อง ระยะทาง และอัตราเร็ว
โจทย์ปัญหา สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เกี่ยวกับอัตราเร็ว (ข้อ 1)
โจทย์ปัญหา สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เกี่ยวกับอัตราเร็ว (ข้อ 2)
โจทย์ปัญหา สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เกี่ยวกับอัตราเร็ว (ข้อ 3, 4)