คณิตศาสตร์ ค32101
เส้นขนาน สมบัติของเส้นขนาน
นิยามเรื่องเส้นขนาน / แบบฝึกหัด ตรวจสอบเส้นตรงคู่ขนาน
นิยามเรื่องเส้นขนาน / แบบฝึกหัด ตรวจสอบเส้นตรงคู่ขนาน
มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด และแบบฝึกหัด
ผลบวกของขนาดมุมภายใน ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด และแบบฝึกหัด