คณิตศาสตร์ ค32101
เส้นขนาน สมบัติของเส้นขนาน
นิยามเรื่องเส้นขนานและมุมภายใน และตัวอย่าง 1-3
นิยามเรื่องเส้นขนานและมุมภายใน และตัวอย่าง 1-3
แบบฝึกหัด เส้นขนานและมุมภายใน (บฝ. 4)
แบบฝึกหัด เส้นขนานและมุมภายใน (บฝ. 5)
แบบฝึกหัด เส้นขนานและมุมภายใน (บฝ. 7)