คณิตศาสตร์ ค32101
เส้นขนาน สมบัติของเส้นขนาน
กิจกรรมสำรวจมุมแย้ง และเส้นขนาน
กิจกรรมสำรวจมุมแย้ง และเส้นขนาน
ทฤษฎีบท มุมแย้งของเส้นคู่ขนาน จะมีขนาดเท่ากัน
ตัวอย่าง มุมใดมีขนาดเท่ากัน (มุมตรงข้าม, มุมแย้ง)
แบบฝึกหัด การหาขนาดของมุม (มุมภายใน, มุมแย้ง)