คณิตศาสตร์ ค32101
เส้นขนาน สมบัติของเส้นขนาน
ทบทวนทฤษฎี เส้นตรงคู่ขนาน มุมแย้ง มุมภายใน
ทบทวนทฤษฎี เส้นตรงคู่ขนาน มุมแย้ง มุมภายใน
แบบฝึกหัด มุมมีขนาดเท่าใด (เส้นตรงคู่ขนาน, มุมแย้ง, มุมภายใน)
แบบฝึกหัด พิสูจน์มุมเท่ากัน (เส้นตรงคู่ขนาน, มุมแย้ง)
แบบฝึกหัด พิสูจน์สามเหลี่ยมด้านเท่า (เส้นตรงคู่ขนาน, สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ)