คณิตศาสตร์ ค32101
เส้นขนาน สมบัติของเส้นขนาน
แบบฝึกหัด เส้นตรงคู่ใดขนานกัน (มุมแย้ง)
แบบฝึกหัด เส้นตรงคู่ใดขนานกัน (มุมแย้ง)
แบบฝึกหัด มุมมีขนาดเท่าใด (มุมประชิดบนเส้นตรง, มุมแย้ง)
แบบฝึกหัด พิสูจน์สามเหลี่ยมด้านเท่าและเส้นตรงขนานกัน