คณิตศาสตร์ ค32101
เส้นขนาน สมบัติของเส้นขนาน (ต่อ)
สำรวจ มุมภายนอกและมุมภายใน ของเส้นขนาน
สำรวจ มุมภายนอกและมุมภายใน ของเส้นขนาน
ทฤษฎีบท มุมภายนอกและมุมภายใน ของเส้นขนาน
แบบฝึกหัด มุมคู่ใดขนานกัน (มุมแย้ง, มุมภายใน, มุมภายนอก ของเส้นขนาน)