คณิตศาสตร์ ค32101
เส้นขนาน สมบัติของเส้นขนาน (ต่อ)
ทบทวนทฤษฎีต่างๆ ของเส้นตรงขนานกันแล้วมีเส้นตัด
ทบทวนทฤษฎีต่างๆ ของเส้นตรงขนานกันแล้วมีเส้นตัด
แบบฝึกหัด ขนาดของมุมมีค่าเท่าใด (มุมภายนอก, มุมภายใน)
แบบฝึกหัด พิสูจน์สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ (มุมภายนอก, มุมภายใน)
ทฤษฏีบทกลับของ มุมภายนอกและมุมภายในของเส้นขนาน