คณิตศาสตร์ ค32101
เส้นขนาน รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กัน
กิจกรรมตรวจสอบ มุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันได้ 180 องศา
กิจกรรมตรวจสอบ มุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันได้ 180 องศา
ทฤษฎีบท มุมภายนอกสามเหลี่ยม เท่ากับ ผลบวกมุมภายในสามเหลี่ยมที่ไม่ใช่มุมประชิด
ทฤษฎีบท สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ แบบ มุม-มุม-ด้าน
ตัวอย่าง การหาค่ามุม โดยใช้ทฤษฎีบทของเส้นขนานและสามเหลี่ยม