คณิตศาสตร์ ค32101
เส้นขนาน การใช้เหตุผลและแก้ปัญหา โดยใช้สมบัติเส้นขนาน และความเท่ากันทุกประการของสามเหลี่ยม
ทฤษฎีบทของเส้นขนานและสามเหลี่ยม
ทฤษฎีบทของเส้นขนานและสามเหลี่ยม
แบบฝึกหัด การหาค่ามุม โดยใช้ทฤษฎีบทของ เส้นขนานและสามเหลี่ยม (ข้อ 1, 2)
แบบฝึกหัด การหาค่ามุม โดยใช้ทฤษฎีบทของ เส้นขนานและสามเหลี่ยม (ข้อ 3, 4)