คณิตศาสตร์ ค32101
เส้นขนาน การใช้เหตุผลและแก้ปัญหา โดยใช้สมบัติเส้นขนาน และความเท่ากันทุกประการของสามเหลี่ยม
แบบฝึกหัด การหาค่ามุม โดยใช้ทฤษฎีบทของ เส้นขนานและสามเหลี่ยม (ข้อ 5)
แบบฝึกหัด การหาค่ามุม โดยใช้ทฤษฎีบทของ เส้นขนานและสามเหลี่ยม (ข้อ 5)
แบบฝึกหัด การหาค่ามุม โดยใช้ทฤษฎีบทของ เส้นขนานและสามเหลี่ยม (ข้อ 6)
แบบฝึกหัด การหาค่ามุม โดยใช้ทฤษฎีบทของ เส้นขนานและสามเหลี่ยม (ข้อ 7)
แบบฝึกหัด การหาค่ามุม โดยใช้ทฤษฎีบทของ เส้นขนานและสามเหลี่ยม (ข้อ 8,9)