คณิตศาสตร์ ค32101
เส้นขนาน การใช้เหตุผลและแก้ปัญหา โดยใช้สมบัติเส้นขนาน และความเท่ากันทุกประการของสามเหลี่ยม
แบบฝึกหัด เส้นขนานและการนำไปใช้ (ข้อ 1)
แบบฝึกหัด เส้นขนานและการนำไปใช้ (ข้อ 1)
แบบฝึกหัด เส้นขนานและการนำไปใช้ (ข้อ 2,3)
แบบฝึกหัด เส้นขนานและการนำไปใช้ (ข้อ 4,5)