คณิตศาสตร์ ค32101
เส้นขนาน การใช้เหตุผลและแก้ปัญหา โดยใช้สมบัติเส้นขนาน และความเท่ากันทุกประการของสามเหลี่ยม
แบบฝึกหัด เส้นขนานและการนำไปใช้ (ข้อ 7,8)
แบบฝึกหัด เส้นขนานและการนำไปใช้ (ข้อ 7,8)
แบบฝึกหัด เส้นขนานและการนำไปใช้ (ข้อ 9,10)
แบบฝึกหัด การหาค่ามุม โดยใช้ทฤษฎีของ เส้นขนานและสามเหลี่ยม (ข้อ 1-6)