วิทยาศาสตร์ ว31101
บรรยากาศ - ลมฟ้าอากาศ มรสุม ความแปรปรวนของลมฟ้าอากาศ
ในภาวะปกติ กระแสน้ำอุ่นไหลจากทวีปอเมริกาใต้ มายังฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก
ในภาวะปกติ กระแสน้ำอุ่นไหลจากทวีปอเมริกาใต้ มายังฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก
บางปีลมสินค้าอ่อนกำลัง ไม่สามารถพัดพากระแสน้ำอุ่น ไปยังฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก
ปรากฏการณ์เอลนีโน - ปรากฏการณ์ที่ทำให้บริเวณที่เคยแห้งแล้ง กลับมีฝกตกมากกว่าปกติ
ปรากฏการณ์ลานีนา - ปรากฏการณ์ที่ทำให้บริเวณที่มีฝนมากอยู่แล้ว มีฝนมากกว่าปกติ